Fifa Seller

Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.fifa-autobuyer.pl

Właścicielem sklepu internetowego www.fifa-autobuyer.pl jest:
FifaSeller

Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać:
1. Korzystając z adresu poczty elektronicznej kontakt@fifa-autobuyer.pl

 1. Definicje
 2. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.fifa-autobuyer.pl;
  2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
  3. Sprzedawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
  4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.fifa-autobuyer.pl, za pośrednictwem, którego Klient może składać Zamówienia;
  5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
  6. Umowa Sprzedaży– umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Ustawy Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Fifa Seller, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
  7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży;
  8. Dni Robocze – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
  9. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego
  10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r.;
 3. Postanowienia ogólne
 4. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.fifa-autobuyer.pl
  2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  3. Warunkiem złożenia Zamówienie w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień.
  4. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient minimalnych wymagań technicznych m.in. dostęp do internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.
  5. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe. Minimalne różnice w odbiorze kolorów produktów mogą wynikać z indywidualnych ustawień monitora.
  6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Fifa Seller zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego do osób, które ukończyły 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
  7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej www.fifa-autobuyer.pl
  8. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są cenami brutto podanymi w złotych polskich i nie zawierają kosztów przesyłki. Do ceny Towaru należy doliczyć koszty dostawy w wysokości wskazanej w punkcie V Regulaminu dla wybranego przez Klienta sposobu dostawy.
  9. Wszystkie zdjęcia znajdujące się na stronie Sklepu są własnością Sprzedającego i nie zgadza się on na ich wykorzystywanie bez jego zgody.
  10. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Rejestracja oraz zasady korzystania ze sklepu internetowego
1. Warunkiem dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym jest rejestracja (utworzenie ) Konta użytkownika lub tzw. zakupy bez rejestracji (podanie danych umożliwiających dokonanie zamówienia, bez możliwości późniejszego logowania się na konto klienta).
2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
3. Klient wysyłając formularz rejestracyjny wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sklep danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia.
4. Po dokonaniu rejestracji Klient może zalogować się do Sklepu Internetowego www.fifa-autobuyer.pl przy pomocy podanych w trakcie rejestracji nazwy użytkownika oraz hasła.
5. Fifa Seller może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu.

 1. Procedura zawarcia umowy sprzedaży
  1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.fifa-autobuyer.pl, dokonać wyboru towaru - odzieży, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
  2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
  3. Przez cały czas trwania zakupów Klient ma możliwość przeglądania i edytowania zawartości swojego koszyka (dodawanie i usuwanie produktów oraz zmienianie ilości danego produktu w koszyku).
  4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  a) przedmiotu zamówienia,
  b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  c) wybranej metody płatności,
  d) wybranego sposobu dostawy,
  5. Dokonanie powyższych czynności zakończone naciśnięciem przycisku „Kupuje i płacę” oznacza złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym i zawarcie umowy kupna-sprzedaży towarów objętych zamówieniem
  6. Na adres e-mail Klienta zostanie przesłana wiadomość zawierająca podsumowanie Zamówienia i potwierdzająca przyjęcie Zamówienia do realizacji.
 2. Koszt, sposoby i termin dostawy
  W dni robocze w 24h, w pozostałe do 48h
 3. Metody płatności
  1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
  płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki
  płatność w systemie Przelewy24, przelew tradycyjny, PayPal, PaySafeCard

płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy:
  17 2490 0005 0000 4000 1347 4490 Alior

 1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem lub płatności elektronicznych, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

VII. Odstąpienie od umowy
1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze oświadczenia lub pocztą elektroniczną na adres kontakt@fifa-autobuyer.pl).

VIII. Reklamacje dotyczące towarów/programu
1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem, jeżeli Towar ma wadę fizyczna lub prawną.
3. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przesłanie reklamowanego towaru z dołączonym potwierdzeniem zakupu oraz wypełnionym formularzem reklamacyjnym.
IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
1. Fifa Seller podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Fifa Seller o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adres kontakt@fifa-autobuyer.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
5. Fifa Seller zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 1. Postanowienia końcowe
  1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Fifa Seller a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
  2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Fifa Seller a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Fifa Seller.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
  4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
  5. W przypadku zmiany regulaminu Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zmian.
przelwy24logo visalogo przelwy24logo przelwy24logo mastercardlogo

Copyright ©2019 Fifa Seller All Rights Reserved. Designed By 1 Piksel